Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Psychosomatický pacient – ako mu porozumieme?
MUDr. František Štefanec
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o., Nemšová
Liečebná rehabilitácia, fyzikálna terapia a kúpeľná liečba – indikácie praktického lekára
MEMORIX
MUDr. Vladimír Pavlišák, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. Interná klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
Magnézium – jeho význam pre klinickú prax
Magnézium je často nepovšimnutý elektrolyt, ktorý sa podieľa na stovkách bunkových procesov a pre život je nenahraditeľný. Deficit magnézia je asociovaný s kardiovaskulárnymi poruchami, vrátane hypertenzie, akútneho infarktu myokardu, arytmií a dyslipidémie. Častý výskyt hypomagnezémie sa zistil pri diabetes mellitus 2. typu a pri viacerých elektrolytových poruchách. Naopak hypermagnezémia býva najčastejšie spojená s dehydratáciou a možno ju nájsť pri zlyhaní obličiek, rozpade buniek a pod. V článku sa rozoberajú fyziologické funkcie a metabolizmus magnézia, príčiny a liečba hypomagnezémie a hypermagnezémie.
Kľúčové slová: magnézium, kardiovaskulárne ochorenia, hypomagnezémia, hypermagnezémia.
Kľúčové slová MeSH: horčík; choroby kardiovaskulárne; deficit horčíka.

MAGNESIUM AND ITS IMPORTANCE FOR THE CLINICAL PRACTISE
Magnesium is the frequent electrolyte which is involved in various cellular processes and is necessary for live. Magnesium deficiency is usually associated with cardiovascular diseases, including arterial hypertension, arrhythmias and dyslipidemias. Hypomagnesemia is frequently present in patients with diabetes mellitus type II and various electrolyte disturbances . Hypermagnesemia is predominantly associated with dehydration and often occurs in patients with renal insufficiency and cellular necrosis. In this article authors discussed physiological functions and magnesium metabolism such as etiology and treatment of hypomagnesemia and hypermagnesemia.
Key words: magnesium, cardiovascular diseases, hypomagnesemia, hypermagnesemia.
Key words MeSH: magnesium; cardiovascular diseases; magnesium deficiency.
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Hromadné nešťastia a triedenie ranených
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika NsP, Bratislava
Liečba hlbokej venóznej trombózy
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Liekové knižky
POD LUPOU
Marta Pätoprstá, Peter Šťastný
Stop fajčeniu, občianske združenie, Bratislava
Občianske združenie „STOP FAJČENIU“
PRÍLOHA

Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2005
PREHĽADNE
MUDr. Igor Páv
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Celiakia v ambulantnej praxi
h. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny SZÚ, Bratislava
Infekčná mononukleóza
SPEKTRUM
MUDr. Karol Bošmanský, Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Martinská fakultná nemocnica JLF UK, Martin
Niektoré etické aspekty bolesti
TÉMA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Kardiologická klinika, Odd. akútnej kardiológie SÚSCH, Bratislava
Prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu: možný prístup praktického lekára
MUDr. Peter Margitfalvi, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Bratislava; Kardiologické oddelenie, pracovisko pre arytmie a kardiostimuláciu, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bys
Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu v ére implantovateľných defibrilátorov a reperfúznej terapie
MUDr. Jaroslav Sumbal, MUDr. Branislav Líška
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Pacient po infarkte myokardu s anginou pectoris
MUDr. Branislav Tomašovič, MUDr. Marián Kozlovský
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2006
created by © zooom.sk s.r.o.