Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Psychosomatický pacient – ako mu porozumieme?
MUDr. František Štefanec
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o., Nemšová
Liečebná rehabilitácia, fyzikálna terapia a kúpeľná liečba – indikácie praktického lekára
Metódy odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) ak sú včas, správne a individuálne indikované, sú pre pacientov bezpečné, bez nežiaducich účinkov (NÚ), efektívne a nebolestivé. Sú riešením zvlášť u pacientov, u ktorých je kontraindikovaná medikamentózna liečba kvôli alergii na lieky alebo NÚ z liekov, poškodeniu vnútorných orgánov a u pacientov, keď je potrebné pôsobiť iba lokálne. Hlavný cieľ metód FBLR je obnova porušenej funkcie, úprava rovnováhy v svalovom systéme a zvládnutie bolesti. Analgetický efekt fyzikálnej terapie (FT) možno dosiahnuť viacerými spôsobmi.
Kľúčové slová: fyzikálna terapia, liečebná rehabilitácia, kúpeľné liečebné metódy, úprava funkcie, svalová dysbalancia, analgetický efekt.
Kľúčové slová MeSH: techniky fyzikálnej terapie; rehabilitácia; kúpele; balneológia; obnovenie funkcie; analgézia.

MEDICAL REHABILITATION, PHYSICAL THERAPY AND SPA TREATMENT – INDICATIONS FOR GENERAL PRACTITIONER
Methods of Physiatry, Balneology and Medical Rehabilitation (FBLR) – if they are promptly, correctly and individually indicated – are for patients safe, without side effects efective and without pain. They are solution for patients where is kontraindicated medicamentous therapy because of allergy or side effects from medicaments, damages of internal organs and for patients where we need to act only locally. The main target of methods of FBLR is to restore disturbed funcion , to redress the balance in muscle system and relief of pain . Analgetic effect of Physical Therapy (FT) can be obtained by more ways.
Key words: physical therapy, medical rehabilitation, spa treatment methods, restored function, muscle dysbalance, analgetic effect.
Key words MeSH: physical therapy techniques; rehabilitation; baths; balneology; recovery of function; analgesia.
MEMORIX
MUDr. Vladimír Pavlišák, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. Interná klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
Magnézium – jeho význam pre klinickú prax
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Hromadné nešťastia a triedenie ranených
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika NsP, Bratislava
Liečba hlbokej venóznej trombózy
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Liekové knižky
POD LUPOU
Marta Pätoprstá, Peter Šťastný
Stop fajčeniu, občianske združenie, Bratislava
Občianske združenie „STOP FAJČENIU“
PRÍLOHA

Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2005
PREHĽADNE
MUDr. Igor Páv
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Celiakia v ambulantnej praxi
h. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny SZÚ, Bratislava
Infekčná mononukleóza
SPEKTRUM
MUDr. Karol Bošmanský, Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Martinská fakultná nemocnica JLF UK, Martin
Niektoré etické aspekty bolesti
TÉMA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Kardiologická klinika, Odd. akútnej kardiológie SÚSCH, Bratislava
Prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu: možný prístup praktického lekára
MUDr. Peter Margitfalvi, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Bratislava; Kardiologické oddelenie, pracovisko pre arytmie a kardiostimuláciu, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bys
Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu v ére implantovateľných defibrilátorov a reperfúznej terapie
MUDr. Jaroslav Sumbal, MUDr. Branislav Líška
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Pacient po infarkte myokardu s anginou pectoris
MUDr. Branislav Tomašovič, MUDr. Marián Kozlovský
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2006
created by © zooom.sk s.r.o.