Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Psychosomatický pacient – ako mu porozumieme?
MUDr. František Štefanec
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o., Nemšová
Liečebná rehabilitácia, fyzikálna terapia a kúpeľná liečba – indikácie praktického lekára
MEMORIX
MUDr. Vladimír Pavlišák, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. Interná klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
Magnézium – jeho význam pre klinickú prax
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Hromadné nešťastia a triedenie ranených
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika NsP, Bratislava
Liečba hlbokej venóznej trombózy
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Liekové knižky
POD LUPOU
Marta Pätoprstá, Peter Šťastný
Stop fajčeniu, občianske združenie, Bratislava
Občianske združenie „STOP FAJČENIU“
PRÍLOHA

Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2005
PREHĽADNE
MUDr. Igor Páv
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Celiakia v ambulantnej praxi
h. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny SZÚ, Bratislava
Infekčná mononukleóza
SPEKTRUM
MUDr. Karol Bošmanský, Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Martinská fakultná nemocnica JLF UK, Martin
Niektoré etické aspekty bolesti
TÉMA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Kardiologická klinika, Odd. akútnej kardiológie SÚSCH, Bratislava
Prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu: možný prístup praktického lekára
MUDr. Peter Margitfalvi, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Bratislava; Kardiologické oddelenie, pracovisko pre arytmie a kardiostimuláciu, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bys
Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu v ére implantovateľných defibrilátorov a reperfúznej terapie
MUDr. Jaroslav Sumbal, MUDr. Branislav Líška
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Pacient po infarkte myokardu s anginou pectoris
MUDr. Branislav Tomašovič, MUDr. Marián Kozlovský
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu
Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu (IM) zahrňuje medicínske postupy a životosprávne opatrenia, ktoré majú viesť k redukcii komplikácií IM, rekurencii IM a zabráneniu progresie koronárnej aterosklerózy. Kardiovaskulárne príhody sú u pacientov so známou ICHS 5 – 7 krát častejšie ako u zdravého obyvateľstva . (1) Ovplyvnenie ich rizikových faktorov je hlavným cieľom, na ktorý sa v sekundárnej prevencii máme zamerať . Rizikové faktory ICHS možno rozdeliť na neodstrániteľné (vek, pohlavie, rodinná záťaž) a odstrániteľné: a) hlavné – hyperlipoproteinémia, artériová hypertenzia a fajčenie; b) vedľajšie – diabetes mellitus, obezita, telesná inaktivita, emočný stres a ďalšie.
Kľúčové slová: infarkt myokardu, rizikové faktory, kardiovaskulárne riziko, sekundárna prevencia.
Kľúčové slová MeSH: infarkt myokardu – prevencia a kontrola; faktory rizikové.

SECONDARY PREVENTION IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Secondary prevention in acute myocardial infarction (AIM) includes medical approches and lifestyle changes, which should lead towards reduction of complications of AIM, recurrence of AIM and avoiding the progression of coronary aterosclerosis . There is a 5 – 7 fold higher risk of cardiovascular events in patients with documented coronary heart disease in comaprison with healthy population. The primary aim of the secondary prevention is the decreasing of the impact of the risk factors. Risk factors of the coronary heart disease which can not be eliminated (age, gender, family history) . Risk factors which can be eliminated: primary a): hyperlipoproteinaemia,arterial hypertension and smoking; secondary b): diabetes mellitus, obesity, physical inactivity, emotional distress and others.
Key words: myocardial infarction, risk factors, cardiovascular risk, secondary prevention.
Key words MeSH: myocardial infarction – prevention and control; risk factors.
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2006
created by © zooom.sk s.r.o.