Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Psychosomatický pacient – ako mu porozumieme?
MUDr. František Štefanec
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o., Nemšová
Liečebná rehabilitácia, fyzikálna terapia a kúpeľná liečba – indikácie praktického lekára
MEMORIX
MUDr. Vladimír Pavlišák, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. Interná klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
Magnézium – jeho význam pre klinickú prax
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Hromadné nešťastia a triedenie ranených
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika NsP, Bratislava
Liečba hlbokej venóznej trombózy
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Liekové knižky
POD LUPOU
Marta Pätoprstá, Peter Šťastný
Stop fajčeniu, občianske združenie, Bratislava
Občianske združenie „STOP FAJČENIU“
PRÍLOHA

Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2005
PREHĽADNE
MUDr. Igor Páv
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Celiakia v ambulantnej praxi
h. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny SZÚ, Bratislava
Infekčná mononukleóza
SPEKTRUM
MUDr. Karol Bošmanský, Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Martinská fakultná nemocnica JLF UK, Martin
Niektoré etické aspekty bolesti
TÉMA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Kardiologická klinika, Odd. akútnej kardiológie SÚSCH, Bratislava
Prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu: možný prístup praktického lekára
MUDr. Peter Margitfalvi, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Bratislava; Kardiologické oddelenie, pracovisko pre arytmie a kardiostimuláciu, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bys
Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu v ére implantovateľných defibrilátorov a reperfúznej terapie
MUDr. Jaroslav Sumbal, MUDr. Branislav Líška
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Pacient po infarkte myokardu s anginou pectoris
So stále kvalitnejšou starostlivosťou o pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami a so zlepšeným prežívaním pacientov, ktorí prekonali akútny infarkt myokardu, sa v ambulantnej praxi stále častejšie stretávame s pacientmi, ktorí prichádzajú na ošetrenie s bolesťami na hrudi . Je to do istej miery spôsobené aj tým, že pacienti sú stále viac edukovaní, a viac si všímajú takéto stavy . Je potrebné byť veľmi pozorný, aby v prevahe „banálnych“ bolestí lekár správne rozpoznal a nepodcenil tie, ktoré sú varovným príznakom možnej ďalšej akútnej príhody.
Kľúčové slová: infarkt myokardu, poinfarktová angina pectoris, prevencia a liečba.
Kľúčové slová MeSH: infarkt myokardu – prevencia a kontrola, terapia; angina pectoris.

PACIENT AFTER MYOCARDIAL INFARCTION WITH ANGINA PECTORIS
With improving quality of care in patients with acute coronary syndromes and with prolongation of life after myocardial infarction, general practice physician comes frequently in contact with patients with angina pectoris after myocardial infarction . It is caused also by the fact, that patients are better educated and more attentive . It is important to be very careful to distinguish between trivial and serios causes of chest pain after myocardial infarction, because its reccurence can be a warning sign of imminent acute coronary syndrome.
Key words: myocardial infarction, postinfarction angina pectoris, prevention and treatment.
Key words MeSH: myocardial infarction – prevention and control, therapy; angina pectoris.
MUDr. Branislav Tomašovič, MUDr. Marián Kozlovský
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2006
created by © zooom.sk s.r.o.