Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Psychosomatický pacient – ako mu porozumieme?
MUDr. František Štefanec
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o., Nemšová
Liečebná rehabilitácia, fyzikálna terapia a kúpeľná liečba – indikácie praktického lekára
MEMORIX
MUDr. Vladimír Pavlišák, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. Interná klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
Magnézium – jeho význam pre klinickú prax
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Hromadné nešťastia a triedenie ranených
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika NsP, Bratislava
Liečba hlbokej venóznej trombózy
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Liekové knižky
POD LUPOU
Marta Pätoprstá, Peter Šťastný
Stop fajčeniu, občianske združenie, Bratislava
Občianske združenie „STOP FAJČENIU“
PRÍLOHA

Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2005
PREHĽADNE
MUDr. Igor Páv
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Celiakia v ambulantnej praxi
h. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny SZÚ, Bratislava
Infekčná mononukleóza
SPEKTRUM
MUDr. Karol Bošmanský, Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Martinská fakultná nemocnica JLF UK, Martin
Niektoré etické aspekty bolesti
TÉMA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Kardiologická klinika, Odd. akútnej kardiológie SÚSCH, Bratislava
Prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu: možný prístup praktického lekára
MUDr. Peter Margitfalvi, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Bratislava; Kardiologické oddelenie, pracovisko pre arytmie a kardiostimuláciu, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bys
Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu v ére implantovateľných defibrilátorov a reperfúznej terapie
Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu je aktuálna i v ére intervenčnej liečby infarktu myokardu, ktorá sama osebe zlepšila jeho krátko i dlhodobú prognózu . Pre rizikových pacientov máme k dispozícii efektívnu terapiu – implantovateľný defibrilátor, ktorý je schopný prakticky eliminovať arytmickú smrť . Ideálny test na stratifikáciu rizika stále nemáme . V posledných rokoch boli ukončené viaceré primárne preventívne randomizované kontrolované štúdie, v ktorých sa používali rôzne „stratifikátory“ rizika . V článku sa rozoberajú užitočné a praktické informácie, ktoré nám pre manažment arytmického rizika po infarkte myokardu poskytuje medicína dôkazov.
Kľúčové slová: infarkt myokardu – komplikácie; arytmia– terapia; defibrilátory implantabilné; smrť náhla srdcová – prevencia a kontrola.
Kľúčové slová MeSH: infarkt myokardu – komplikácie; arytmia – terapia; defibrilátory implantabilné; smrť náhla srdcová – prevencia a kontrola.

STRATIFICATION OF ARRHYTHMIC RISK POST MYOCARDIAL INFARCTION IN THE ERA OF IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR AND REPERFUSION
Arrhythmic risk stratification post myocardial infarction is actuall even in the era of interventional management of myocardial infarction, which per se improved short and long term prognosis . We can offer effective therapy for high risk patients-implantable defibrillator, which almost eliminates arrhythmic death . Ideal test for risk stratification is still missing . In the past years couple of primary prevention trials were published, each trial using a different strategy for risk stratification . The article reviews evidence based data usefull for practical management of arrhythmic risk post myocardial infarction.
Key words: Stratification of arrhythmic risk, implantable defibrillators, primary prevention of sudden cardiac death.
Key words MeSH: myocardial infarction – complications; arrhytmia – therapy; implantable defibrilators; death, sudden, cardiac – prevention and control.
MUDr. Jaroslav Sumbal, MUDr. Branislav Líška
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Pacient po infarkte myokardu s anginou pectoris
MUDr. Branislav Tomašovič, MUDr. Marián Kozlovský
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2006
created by © zooom.sk s.r.o.