Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Hašto
Psychiatrické oddelenie NsP, Trenčín
Psychosomatický pacient – ako mu porozumieme?
MUDr. František Štefanec
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o., Nemšová
Liečebná rehabilitácia, fyzikálna terapia a kúpeľná liečba – indikácie praktického lekára
MEMORIX
MUDr. Vladimír Pavlišák, prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. Interná klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
Magnézium – jeho význam pre klinickú prax
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Hromadné nešťastia a triedenie ranených
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika NsP, Bratislava
Liečba hlbokej venóznej trombózy
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Liekové knižky
POD LUPOU
Marta Pätoprstá, Peter Šťastný
Stop fajčeniu, občianske združenie, Bratislava
Občianske združenie „STOP FAJČENIU“
PRÍLOHA

Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2005
PREHĽADNE
MUDr. Igor Páv
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Celiakia v ambulantnej praxi
h. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny SZÚ, Bratislava
Infekčná mononukleóza
SPEKTRUM
MUDr. Karol Bošmanský, Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Martinská fakultná nemocnica JLF UK, Martin
Niektoré etické aspekty bolesti
TÉMA
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC
Kardiologická klinika, Odd. akútnej kardiológie SÚSCH, Bratislava
Prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu: možný prístup praktického lekára
Prednemocničná fáza AIM je mimoriadne dôležitou diagnosticko-liečebnou súčasťou celkového nemocničného manažmentu chorých s akútnym infarktom myokardom . V tejto fáze zohrávajú alebo môžu zohrať nezriedka rozhodujúcu úlohu práve praktickí všeobecní lekári . V práci sa rozoberá celkový prednemocničný manažment akútneho infarktu myokardu s akcentáciou na jednotlivé diagnostické ale najmä liečebné postupy, ktoré môže alebo by mohol všeobecný praktický lekár aplikovať v rámci prvého kontaktu s pacientom s podozrením na akútny koronárny syndróm s eleváciou segmentu ST v ekg obraze . Myslíme si, že viaceré informácie môžu byť prínosom pre každodennú prax všeobecných praktických lekárov s cieľom zlepšiť prednemocničný manažment chorých s akútnym infarktom myokardu.
Kľúčové slová: akútny infarkt myokardu, prednemocničná fáza, liečba akútneho infarktu, trombolýza.
Kľúčové slová MeSH: infarkt myokardu – diagnostika, terapia; choroba akútna; lekári praktickí; terapia trombolytická.

PREHOSPITAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: POSSIBLE APPROACH OF THE GENERAL
Prehospital phase of AIM is an extremely important integral part of the hospital management of patients with acute myocardial infarction . General practitioner (first contact) often plays a key role in this phase . The article is about the complexity of the prehospital management of the acute myocardial infarction with emphasis on particular diagnostic and therapeutic approach, which can be done by the general practitioner on the first contact with a patient with suspected acute coronary syndroma with elevation of the ST segment in ECG . We think, that many of these informations could be beneficial for the everyday practise of the general practitioner with the ambition to improve prehospital management of patients with acute myocardial infarction.
Key words: Acute myocardial infarction, prehospital phase, treatment of the acute myocardial infarction, trombolysis.
Key words MeSH: myocardial infarction – diagnosis, therapy; acute disease; physicians, family; thrombolytic therapy.
MUDr. Peter Margitfalvi, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Bratislava; Kardiologické oddelenie, pracovisko pre arytmie a kardiostimuláciu, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bys
Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu v ére implantovateľných defibrilátorov a reperfúznej terapie
MUDr. Jaroslav Sumbal, MUDr. Branislav Líška
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Pacient po infarkte myokardu s anginou pectoris
MUDr. Branislav Tomašovič, MUDr. Marián Kozlovský
Oddelenie akútnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Sekundárna prevencia u pacientov po infarkte myokardu
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2006
created by © zooom.sk s.r.o.