Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Jan Bultas, CSc., MUDr. Debora Karetová
II. interní klinika 1. LF UK, Praha
Současnost a perspektivy léčby dyslipidémií
MUDr. Michal Vrablík, PhD., doc. MUDr. Richard Češka, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Sekundární dyslipoproteinémie
MUDr. Lubor Goláň
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Chyby a úskalí terapie statiny
KONZÍLIUM
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
Centrum andrologické péče, České Budějovice, Centrum reprodukční medicíny GEST, Praha
Medikamentózní léčba erektilní dysfunkce - dramatická změna v přístupu k léčbě
LIEK
doc. MUDr. Martin Gajdoš,CSc., MUDr. Ľubica Cibulová, RNDr. Zora Krivošíková, PhD.,
VVZ-SZU-ÚPKM Bratislava
Rosuvastatín: nový inhibítor 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzým a reduktázy
MUDr. Viera Hančinová
II. Neurologická klinika FNsP L.Dérera, Bratislava
Exctractum ginko biloba a jeho využitie v liečbe Sclerosis multiplex
MEMORIX
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Kompletný prehľad očkovania v SR
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny I. časť: Zásady poskytovania pred-nemocničnej neodkladnej starostlivosti
PARAGRAF
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Právna úprava zdravotnej dokumentácie v Slovenskej republike
Mgr. Soňa Medveďová
Advokátska kancelária JUDr. Kolesára, Bratislava
Aktuálny stav pracovnoprávnej problematiky
Vývoj legislatívy v posledných dvoch rokoch, ktoré sú poznamenané výraznými reformnými krokmi, priniesol aj do pracovnoprávnej problematiky mnoho zmien. Súčasné platné znenie základného pracovnoprávneho predpisu, zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, bolo naposledy výrazne modifikované veľkou novelou č. 210/2003 Z.z. účinnou od 1. 4. 2002 s výnimkou niektorých ustanovení, ktorých účinnosť je podmienená vstupom SR do EU. Uvedená novela zaviedla do platnej právnej úpravy zmeny, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, čím reflektovala aj na završujúci sa v prístupový proces a budúce členstvo Slovenskej republiky k Európskej únii. Posledné zmeny Zákonníka práce nadobudli účinnosť 1. februára 2004. Aspoň v krátkosti spomenieme aktuálnu úpravu základných inštitútov pracovného práva.
POD LUPOU
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vedúci skupiny pri SGES, zodpovednej za Národný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku
Kolorektálny karcinóm na Slovensku – 17. mesiacov po začatí celonárodného skríningu
PREHĽADNE
doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc.
Pracoviště klinické farmakologie Centra diabetologie, IKEM Praha
Nová perorální antidiabetika
MUDr. Debora Karetová, doc. MUDr. Jan Bultas, CSc.
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Antikoagulační léčba v ambulantí praxi
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika Nemocnice u sv. Anny, Brno
Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti hlavy
RELAX
Mgr. Katarína Pospíšilová
Meduca, s.r.o.
Aj divadlo lieči…rozhovor s Viliamom Klimáčkom
SPEKTRUM
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.,
I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
Antagonisté receptoru AZ1 pro Angiotenzin II (ARB) v léčbě hypertenze studie SCOPE
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.,
I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
COMET – Carvedilol or Metoprolol European Trial – mortalitní studie srovnávající dva betablokátory u srdečního selhání
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Vtáčia chrípka
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva, LF UK Bratislava
Výber počítačovej zostavy do ambulancie
created by © zooom.sk s.r.o.